Casal d’entitats a Sant Andreu, Barcelona

Casal d’entitats i centre de serveis socials al solar Porta Trinitat, Sant Andreu, Barcelona

Concurs d’idees: la nostra proposta va aconseguir el 4rt premi

Autors: Mateo Closa, F. Javier Biurrun

Situació: Porta Trinitat, Sant Andreu, Barcelona.

Data: Novembre 2016

Client: BIMSA

Es tracte d’un emplaçament sense referències urbanes consolidades. Zona en
desenvolupament, tenint com a únics referents principals, la Ronda de Dalt, La
Meridiana, la benzinera, la Hidroelèctrica de Catalunya …I com a espai urbà públic, es
situa en front la plaça Josep Andreu Abelló, del que quedarà visualment segregat en el
moment de la construcció del bloc d’habitatges del davant.

En aquest context físic esmentat i degut a un programa funcional molt divers de
despatxos, sales de reunions, etc., es proposa un edifici com a » Contenidor» de
funcions, que formalment es refereix a si mateix, que sigui el més flexible possible, per
tal d’admetre variacions en el temps. Un edifici compacte, modulat, amb una imatge
unitària fàcilment visible i reconeixible des de l’entorn urbà i que, al mateix temps,
respondrà a les demandes de sostenibilitat, estalvi energètic, fàcil manteniment i amb
materials de baixa emisió de gasos a l’atmòsfera.
L’organització interior preveu un nucli interior únic de comunicacions verticals i serveis,
deixant totes les funcions específiques de l’edifici, en contacte directe amb la llum i
ventilació de façana.
En el conjunt de les circulacions interiors, es preveu , quan el programa ho permet, la
prolongació d’aquest espai de circulació fins a la façana, facilitant una ventilació
creuada i un accés a l’exterior puntual en el cas del vestíbul previ d’ascensors.
En relació al programa, una base fonamental de la proposta és la flexibilitat de l’espai
interior. A la planta baixa, els espais de la sala d’actes, foyer i bar , poden funcionar
bé independentment, mitjançant portes i cortines acústiques, o per contra, de manera
unitària en continuïtat, segons les necessitats i amb la possibilitat de connectar-se amb
l’espai exterior del pati.

A la resta de plantes, la modulació de l’estructura i façanes , de 1,06 x 1,03 m., genera
una trama referent per l’ordre de les particions, que es podrà anar modificant en el
futur, seguint aquesta trama.
Un altre tema, és l’aprofitament de l’espai de coberta com a façana verda i per integrar
les instal.lacions de plaques solars i fotovoltàiques.